Articole recente
Arhive
Categorii
 

Anunt servicii catering

Anunt servicii catering

Achiziții publice

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

Denumire oficială: Școala Gimnazială Porumbești, CIF: 17352648

Adresa: Strada Principală, Nr. 47   Țara: Romania

Tel: +40 261773318   Fax: +40  261773318

Tel. mobil: 0787665802

E-mail: scporumbesti@yahoo.ro

Persoană de contact: Szilágyi Róbert

 

ANUNȚ

Denumire contract:

Servicii catering PNRAS

Data limita depunere ofertă:

03.03.2023 ora 16:00

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Cod și denumire CPV: 55524000-9 – Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)

Descriere contract:

Servicii de preparare și furnizare hrană în regim catering necesară pentru desfăsurarea activităților  cu beneficiarii programului.

Proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național pentru   Reducerea Abandonului Școlar PNRAS

Beneficiar: Școala Gimnazială Porumbești

Titlul proiectului: ”Rămâi_School is cool”

Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0429

Se va încheia un contract de prestări servicii de preparare și furnizare hrană în regim catering la sediul autorității contractante, a cărui perioadă de valabilitate va fi pâna la sfârșitul lunii iunie  2023. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic. Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de serviciile și produsele solicitate, conform specificațiilor din caietul de sarcini. Prețul ofertei este considerat ferm si nu poate fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului și va fi exprimat în LEI, fără TVA.

Condiții referitoare la contract:

Plata produselor, ce fac obiectul contractului, către furnizor, se va realiza de către achizitor, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale la sediul Autorității Contractante, ca urmare a semnării a proceselor verbale de recepție de la fiecare furnizare de meniu, fără observații, de către părți. Facturile de prestări servicii se vor întocmi lunar în baza documentelor solicitate în caietul de sarcini.

 

Condiții de participare:

Propunerea tehnică va cuprinde toate documentele solicitate prin caietul de sarcini. Lipsa declarației pe propria răspundere de acceptare a condițiilor prezentului Caiet de sarcini duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă.

 

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire este “Prețul cel mai scăzut” , in baza art. 187, alin. (3), lit. d) din Legea nr. 98/2016. Clasamentul operatorilor economici participanți la procedura de achiziție directa, se va realiza pe baza prețului total al ofertei. Pe primul loc se va situa ofertantul cu cel mai mic preț ofertat/meniu și care îndeplinește toate cerințele tehnice și de calificare. În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu aceeași valoare a ofertei, atunci în vederea desemnării realizării achiziției publice, se va solicita, în scris, numai acelor ofertanți, pentru departajare, să depună o noua propunere financiară într-un termen solicitat.

Informații suplimentare:

Adresa la care se transmit ofertele: pe e-mail scporumbesti@yahoo.ro sau în original la secretariatul Școala Gimnazială Porumbești, jud. Satu Mare, str. Principală nr.47. Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Pentru ca oferta sa fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în prezentul anunț și documentația atașată. Nu se acceptă oferte alternative sau incomplete . Nu se acceptă oferte depuse/transmise după data limită de depunere oferte. Alte informații și/sau clarificări se pot obține prin solicitare e-mail sau telefon 0261773318/ 0744451959.

A se vedea documentatia atasata.

 

PROPUNEREA TEHNICĂ PENTRU MASA CALDĂ_CATERING 

 

PROPUNEREA FINANCIARĂ PENTRU MASA CALDĂ_CATERING